Ch. Bear Factz Tribute To Beau
 
Ch, SheBogi's Dream Come True
Grand Champion BearFactz Rumor Has It
 
BPIS Ch. BearFactz Piece Of The Dream
Ch. BearFactz Bad To The Bone
 
Ch. BearFactz Turn The Paige

Contact Us
204-638-7606
Or
Brenda@BearFactzAkitas